Försäkringskassan, domstolar och övriga myndigheter


2004-2006
2006-2010

Förkortningar i texten:
FK (Försäkringskassan)
FR (Förvaltningsrätten)
HD (Högsta domstolen)
HFD (Högsta förvaltningsdomstolen)
HR (Hovrätten)
KR (Kammarrätten)
TR (Tingsrätten)

Introduktion

Det som jag lägger in på den här sidan är enbart fakta. För att styrka händelseförloppet så kommer det att finnas dokument att tillgå för er, som ni kan klicka fram för beskådning. Korrupta myndigheter med kriminell personal ska fram i ljuset där de har gömt sig alldeles för länge.

Skyddandet av myndigheter och deras personal började på Göran Perssons tid för att sedan eskalera under Fredrik Reinfeldts vanstyre. Därefter så blev det rena rama idiotin när Stefan Löfvén tog över. Inte ett enda parti som har varit med och regerat under 2000-talet har visat någon empati för de sjuka eller gamla.

Vi ska här skärskåda statens oseriösa handlande mot den enskilde medborgaren. Det ni i huvudsak kommer att få del av är Försäkringskassans (FK) kriminella utförda handlingar samt deras samarbetspartners - domstolarna. Då jag försöker hålla en fullständig återgivning och i kronologisk ordning, så kommer domstolar med tillhörande dokument att läggas ut efter att Försäkringskassans illgärningar kommit ut i ljuset.

Kriminella domstolar?
Ni kanske tror att domstolar är att lita på samt att dessa agerar för rättssäker hantering, men ack så fel ni har som tror det. En del som sitter i domstolarna kanske tar sitt kall på allvar, men i det stora hela så är de flesta korrupta (styrda). När en rättslig instans som statens förvaltningsdomstolar godkänner alla olagliga utföranden från andra myndigheter så finns inget förtroende för dessa rättsenheter. Sista officiella undersökningen, som utfördes av BRÅ 2017, visade att medborgarnas förtroende för svenska domstolar har minskat med 6 (sex) procentenheter och fortsätter stadigt att minska. Förtroendet rasar inte enbart för domstolarna utan det gäller generellt samtliga myndigheter som skor sig på den enskilde, såsom Länsstyrelser som oftast begår djurmissandel vid stöld av djur och detta utan att åtalas (se fakta och domar på Kongressen.se).

Försäkringskassan har under den resa som jag här kommer att återge, haft möjligheten att ändra sina felaktiga beslut enligt 113 kap. 3 § SFB, men då allt går ut på bonus så inträffar att rättelser görs lika ofta som solförmörkelser uppträder.


Ändring av beslut 113 kap. 3 § SFB
3 §: Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska ändra ett beslut som fattats av respektive myndighet och som inte har prövats i domstol, om beslutet
1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,
2. har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag, eller
3. har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak.
Beslutet ska ändras även om omprövning inte har begärts. Ändring behöver dock inte göras om oriktigheten är av ringa betydelse.

Justitieombudsmannen (JO) som ska vaka över myndigheter samt att upprättade lagar följs är politikernas bollplank och vallgrav, vilket gör att knappast någon får rätt då både JO och JK godkänner nästan alla lagöverträdelser om utförs av myndigheterna. Exempel är att FK:s tillverkning av falska handlingar, lögner samt makt- och myndighetsmissbruk verkar få högsta betyg av JO och även JK.

JO, JK återges lite längre fram då jag återger händelserna i kronologisk ordning.


Information har hämtats från Försäkringskassans olika hemsidor under åren, kundtjänst samt vägledande utgåva från Internet. Äldre information som inte längre finns på FK är hämtat från olika servrar runt om i världen som lagrar datainformation.
Exempel: FK:s hemsidor genom åren: Utgåva från 2005-11-22 [PDF | 184 kB]

Historik 2004-2006

Jag kände att orken började tryta och uppsökte läkare februari 2004. Det tog ett år med besök hos olika läkare innan någon kunde utröna vad jag led av. Periodiskt sjukskriven under senare delen av 2004 på grund av att min redan dåliga rygg blev sämre eftersom jag inte orkade röra mig aktivt.

Jag blev halvt sjukskriven vid ingången av 2005 samt erbjuden hel sjukskriven några månader senare. Jag tackade nej till det då jag enligt min mening klarade av att arbeta halvtid, även om hjärtat periodvis skenade (hög puls och förmaksflimmer).

Efter kärlkransröntgen på Sahlgrenska sjukhus i mitten av april 2005 blev jag hjärtopererad den 28 april. Även efter operation så utfördes elkonvertering då hjärtat bland annat kom i olag. Detta skedde även vid uttagningen av "startkablar" som hängde ut ur bröstet efter operationen. Även vid ankomsten till Kungälvs sjukhus så utfördes 2 (två) elkonverteringar.

Den 7 maj 2005 skrevs jag ut och sjukgymnasten på sjukhuset omtalade att jag skulle kallas för att delta i hjärtgruppens rehabilitering, samt att kallelse skulle komma inom en månad.

Jag kämpade varje dag med dålig rygg genom att utöka mina promenader. Den 17 maj var jag på sjukhuset för efterkontroll samt tog en extra promenad till FK där jag över disk lämnade papper från efterkontrollen. När jag var där begärde jag översyn av inkomst och sjukpenning (SGI) för tiden januari till april 2005. Inlämnad begäran om översyn av SGI registrerades först den 14 oktober 2005, vilket är 5 (fem) månader efter inlämnat.


Dokument som visar att olagligt sen registrering har utförts:
Ärende id: 040014216091 [PDF | 100 kB]

Kommentar: Utfört är mer än grovt tjänstefel för allt ska registreras direkt för att ärenden ska kunna följas upp enligt bland andra JO och regeringsförordning.

Den begärda SGI:n från den 17 maj 2005 undanhölls av FK i nästan fem (5) år. Då undanhållandet utfördes uppsåtligt så är en kriminell handling utförd samt grovt tjänstefel är utfört av flera inblandade handläggare. Uppsåtligt är att enbart under år 2006 gjordes minst 4 (fyra) påstötningar om registrerat ärende utan gehör från FK. November 2009 kröp FK till korset och gjorde justeringen som skulle ha gjorts juni-juli 2005.


2004-2006
2006-2010

Förkortningar i texten:
FK (Försäkringskassan)
FR (Förvaltningsrätten)
HD (Högsta domstolen)
HFD (Högsta förvaltningsdomstolen)
HR (Hovrätten)
KR (Kammarrätten)
TR (Tingsrätten)

Hjärtgrupp och Diagnostiskt Center

Då kallelse uteblev från hjärtgruppen så kontaktade jag dem och fick veta att mina papper hade försvunnit på sjukhuset och någon ny tid för deltagande fanns inte inom överskådlig tid. Handläggare Peter Johansson på FK kontaktades i juni 2005 för att få hjälp med att komma till hjärtgruppens rehabilitering. Peter Johansson svarade:
"Försäkringskassan bistår inte med rehabilitering i någon form."


Kommentar: P. Johanssons uttalande strider mot FK:s skyldigheter samt ansvar, då FK har skyldigheten att hjälpa till med kontakter hos andra myndigheter samt sjuk- och vårdinrättningar.

Jag fick nu kämpa ensam och hade återfått förmaksflimret. Ett flertal elkonverteringar utfördes från våren 2005 till våren 2006. Då ryggen hade blivit sämre hade jag problem att ta mig fram om det inte fanns brevlådor, stolpar, staket, häckar eller träd som stöttade mig. Med kiropraktorns hjälp kunde jag vissa veckor ta mig fram drägligt. FK nekade att vara behjälplig med att kontakta sjukhusets hjärtgrupp för att få den rehabilitering jag behövde och var berättigad till.

Min ihärdighet gav till slut resultat för efter ett halvår kom en kallelse från hjärtgruppen som ville undersöka mig inför kommande deltagande hos dem. Resultatet av undersökningen var nedslående. Jag var inte död, men fick veta att jag var ett vrak samt att jag, i mitt dåliga skick, inte skulle klara av gruppen där det fanns en plats ledig då deltagarna var i det närmaste friska. Efter övertalande blev jag ändå uppsatt på listan.

Detta meddelar jag nu min handläggare Peter Johansson på FK som noterar i journalen att jag har fått plats hos hjärtgruppen. Denne noterade fel månad i min journal samt att jag skulle gå dit 4 (fyra) gånger. Enbart noteringen om antal gånger hos hjärtgruppen visar på att denne inte hade en aning om något som rörde den sjuke, som han hade ansvar för. Jag hade kommit på att P. Johansson skrev vad han ville i journalen, eller så var det så att han blandade in uppgifter om andra han företrädde. Hela journalen som fördes av P. Johansson under hösten 2005 är behäftad med mängder av fel, vilket befintliga dokument stöder.


Kommentar: P. Johansson hade mottagit uppgiften om att jag skulle börja i hjärtgruppens program med start i början av december 2005 och delta 20 (tjugo) gånger. P. Johanssons notering återfinns nedan, sidan 12 av 18.
Försäkringskassan: Notering i journal, 051027 [PDF | 174 kB]

Gällande hjärtgruppen så körde jag hela programmet och därefter undersökte min läkare mig och konstaterade att jag hade gjort framsteg för kroppshållningen och rörligheten hade avsevärt förbättrats. Denne skrev en remiss till en av FK godkänd sjukgymnast, där jag började den 10 april 2006, vilket var då det fanns en plats ledig.


Diagnostiskt center
FK har ett diagnostiskt center (DC) och som är rent farsartat skojeri. Jag ska återge hur denna anläggning fungerar såsom den gjorde när jag var där i mars 2006. Läkarna som arbetar där är troligen kårens bottenskrap och skulle fråntas sina legitimationer. DC är inkörsporten till en enorm kvacksalveriverksamhet och utövningen är godkänd av staten.

DC:s rapport, Hallström
En ortoped(?) Hallström på DC lägger till och drar ifrån så det ska passa FK. Under allmäntillstånd i rapporten lämnar Hallström någon form av beskrivning om att jag ömsom sitter och står under anamnesupptagningen vilket är helt fel. Det fanns en liten sittbänk inne i det smala omklädningsbåset (gammal garderob) och för att kunna nå den lilla brädan till bänk fick man backa in. Stol saknades i lokalen, så därför kunde jag inte sitta någonstans som denne anger.

LS halsrygg: Ömmar klart över trapeziusmuskulaturen samt paravetebralmuskulaturen, noteras av Hallström utan att denne har utfört någon undersökning. Hallströms så kallade undersökning utfördes som här nedan återges.

Diagnostiskt Center, dag 1
Jag satt i bara underkläderna i omklädningsbåset när Hallström kom in och presenterade sig. Därefter beordrade han mig ut på golvet där denne ville att jag skulle böja mig en gång mot golvet med raka ben. Efter utfört klappade Hallström mig på vänster axel och sa: "Bra."

Därefter fick jag gunga en gång fram på tårna och sedan en gång tillbaka på hälarna, varpå Hallström klappade mig på höger axel med ordet: "Bra."

Efter detta fick jag sitta upp på britsen och där utförde Hallström en skrapning under vardera fot med samma instrument som denne efter skrapningen hade för att knacka på mina knän. Därefter fick jag ligga på rygg på britsen och dra vardera knä snett över magen. Här hjälpte Hallström till med att dra lite extra i det höga benet och kommenterade: "Bra."

LS bröstryggrad: Här står att INGEN ÖMHET att känna över pararveetebralmuskulaturen. Hur gick denna undersökning till? Ingen kände på pararvetebralmuskulaturen. Undersökte Hallström mig genom att klappa på vardera axel efter utförd rörelse på golvet? Tittar man på uttalandet under LS halsrygg så har jag ömmande pararvetebralmuskulatur för att sedan under LS bröstryggrad inte ha detta.


Kommentar: Om jag har, som Hallström nämner, ömmande trapeziusmuskulatur (benämns även som kappan) så borde denne enligt undersökningsmetoder som omnämns, utföra detta genom att klämma och känna med handen. Någon klämning, känning som man ska utföra vid denna sortens undersökning utfördes inte på vare sig ländrygg, nacke eller axelparti som kappan täcker.

Utöver Hallströms uppgifter av sin icke utförda ortopediska undersökning så anger denne att han har undersökt fot, knä samt höftleder. Hallström har inte bett mig sträcka eller vinkla fotleder eller ben.

Efter Hallströms så kallade undersökning på 3-4 minuter blev jag visad till sjukgymnast Maria Stevander.


Ortopedisk bedömning, dr Hallström, sidan 3. [PDF | 213 kB]

DC:s sjukgymnast, Maria Stevander
Palpation: Sjukgymnasten nämner ömhet över C7, L4-S2 Muskulärt över bröstryggen samt i övre delen av trapezius (övre muskel i ryggen även kallad kappmuskel då den täcker från axel till axel).

Sjukgymnasten kände inte över ryggen med handen utan nöp i skinnet likt en symaskin i hastighet i mitten av ryggen från länden till nackens början och väl där frågade Stevander om det gjorde ont. "Nej," svarade jag.

Förfarandet var som om hon försökte rycka loss skinnet från underhudsfettet. Utförandet var att likna vid bindvävsmassage fast bara i rak linje på mitten av ryggraden.

Övre delen av ryggen undersöktes inte på det viset som står i den medicinska förklaringen om hur man undersöker palpation. Man kan inte uttala sig som Stevander gör när det gäller muskler och absolut inte om man inte undersöker enligt nedan.

Förklaring: Palpation är en medicinsk diagnosteknik som innebär att den undersökande, exempelvis en läkare, sjuksköterska eller en sjukgymnast, känner med händerna och fingrarna för att upptäcka sjukliga förändringar.

Styrka: Tå- och hälgång utfördes inte hos sjukgymnast. Sitta på huk utfördes.

Kondition: Klarar ej av att utföra testet på grund av smärta, anger sjukgymnasten.


Kommentar: Jag fick ingen förfrågan om konditionstest samt att det absolut inte fanns någon (synlig) testcykel i de sammansatta arbetsbarackerna där DC huserade. Den så kallade undersökningen hos sjukgymnast var något liknande som hos Hallström, vilken varade 3 till 4 minuter.
Sjukgymnastisk bedömning, sidan 5. [PDF | 165 kB]

Efter undersökningen hos Maria Stevander blev jag visad till en kurator som ställde frågor som inte var av denna värld. En av frågorna var vilken våning man bodde på. Om kuratorn kan sägas att hon var den enda av personerna som gjorde skäl för sin lön för hon frågade och noterade i ungefär en kvart.Diagnostiskt center, dag 2
Dagen efter de så kallade undersökningarna och vid inträdet till doktor Erling Hallström, så möts jag av en syn som knappt kan beskrivas. Där satt Hallström i sin vita rock och vevade med den högra armen i luften samtidigt som han glatt tjoar:
"Grattis, du är femtioprocentare!"

Jag bara stirrar och Hallström som verkar nervös vrider nu på kroppen till vänster och fortfarande glatt tjoandes pekar denne på två fruntimmer som sitter upptryckta mot ytterväggen. Hallström trumpetar högljutt:
"Detta är FK:s representanter."

Representanterna reser sig och hälsar och därefter vänder jag mig mot Hallström och säger:
"Jag vill inte vara femtioprocentare utan ni får operera min rygg."
Hallström: "Din rygg behöver ingen operation utan det är sjukgymnastik som gäller."
Jag: "Hur lång tid tar det med sjukgymnastik?"
Hallström: "Det tar lika lång tid att bygga upp musklerna som det tog för dem att förtvina."
"Ett till två år?" Konstaterar jag samt efterfrågar åter igen om operation.
Då säger Hallström: "Fem års sjukgymnastik motsvarar en bra operation."

Vid Hallströms sista uttalande reser sig den ena av FK:s representanter (Inger?) och morrar högt:
"Det är redan bestämt och du har inget att säga till om."
Hon drar efter andan och Hallström försvinner blixtsnabbt ur rummet. När (Inger) har fyllt upp lungorna så kommer tillägget:
"... och du ska vara tacksam", samt avslutar med "mötet är avslutat".

Jag blev åter igen helt förstummad och bara stirrade. När jag gick så möter jag Hallström vid ytterdörren. Denne stirrar nervöst på dörren där FK:s representanter satt samtidigt som han sa, utan att ta ögonen från dörren, "det blir nog bra ska du se."

Det var och är fortfarande en gåta hur Hallström kunde lämna rummet för jag stod mellan bordsänden och dörren. Hallström blev vettskrämd när FK:s representant morrade för han förstod att han hade avslöjat FK. Enda vägen ut och för att nå dörren och klämma sig ut så måste det ha funnits en lucka i golvet, eller så kröp Hallström under bordet.


Kommentar: Spektaklet på Diagnostiskt Center kostade, enligt min journal, 17.000 kronor. Till detta tillkommer lön för 2 (två) personer som sitter utmed en vägg, glor och morrar.

Dokument finns som visar att det inte var bestämt med socialförsäkringsnämnden som FK:s representant morrade om på DC i mars månad, för socialförsäkringsnämnden har inte sammanträde på natten mellan dag 1 och 2, samt under tiden som den så kallade undersökningen på DC pågick. Dokumenten visar att FK hade planerat att göra mig till halvt sjukpensionär genom att jag bevistade DC, samt att det som kallades för läkarundersökning om tre minuter var ett spel för gallerierna. FK:s representant blev arg då hon såg sitt byte glida henne ur händerna när Hallström i omgångar ivrade på sjukgymnastik.

Handläggare på Försäkringskassan

Jag hade nu, från min operation, gått ett år utan stöd från FK. I april 2006 kom jag till sjukgymnast som jag hade skaffat själv genom min läkare, vilket är utan FK:s hjälp eller stöd. Till en början gjorde jag nya rörelser samt pressning med vikter vilket gjorde att jag kom i en försämringsfas under den första månaden.

I det läget blev jag den 3 maj kallad att infinna mig till Försäkringskassans kontor i Kungälv dagen efter, den 4 maj. Där möter jag min nya handläggare, Therése Fraenkel, som var den ena av FK:s representanter på DC. Jag tog tillfället i akt och frågade om FK hade gjort mig till halvt sjukpensionär för att sno (jag använde det uttrycket då) halva min sjukpenning. Svaret som kom var: "Ja."
Svaret "ja" på frågan om planerat med DC bekräftade mina aningar.

Jag frågade inte Therése Fraenkel mer utan lyssnade på hennes frågor samt hennes iver om att jag måste börja arbeta. På detta svarade jag:
"Jag har precis påbörjat, av läkare ordinerad, sjukgymnastik som jag för dagen knappt klarar av och som skall utvärderas den 1 augusti 2006 av densamme." Jag berättade även att jag fick uppsöka kiropraktorn med jämna mellanrum för att klara sjukgymnastiken.

Therése Fraenkel framhärdade att jag måste börja arbeta och att jag fick ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden där hänsyn tas till sjukdom.


Kommentar: Ingen hänsyn togs till att jag precis hade börjat med sjukgymnastik eller att jag bekostade kiropraktor för att kunna hålla igång sjukgymnastiken. FK var inte intresserade av att jag blev frisk eller vad resultatet blev av sjukgymnastiken. Jag skulle arbeta. Punkt.

Det finns inget som heter "ett arbete på den öppna arbetsmarknaden där hänsyn tas till sjukdom", enligt dom/beslut från Regeringsrätten år 2008, om nu inte den sjuke har erbjudits ett sådant arbete. Länsrätten, som det hette då och sedan vid namnbyte förvaltningsrätten, struntade i högre och ledande domar, trots påtalan och hänvisning från min dåvarande jurist.

Jag hänvisade åter till pågående sjukgymnastik samt att jag hade ett arbete och hur mycket arbete som helst, bara jag blev frisk. Omtalade för Fraenkel att hon själv var närvarande på DC där deras läkare, Erling Hallström, i omgångar proklamerade att det var sjukgymnastik jag behövde. Omtalade för Fraenkel att ett arbete på den öppna arbetsmarknaden inte var aktuell för det finns ingen som anställer någon som knappt kan ta sig till arbetet och absolut inte någon som inte kan utföra något. Omtalade även att jag hade en fast anställning som jag skulle återgå till när jag blev frisk och arbetsför.


Kommentar: Therése Fraenkel noterade själv några dagar efter deltagandet på DC i min journal att jag behövde sjukgymnastik, vilket hon nu har förträngt efter knappt en månad.

Den 4 maj 2006 vid mötet med Fraenkel på FK:s kontor noterade hon allt i min åsyn och när jag frågar hur det har gått med min begäran om översyn av SGI, som jag hade lämnat in till hennes företrädare Peter Johansson i maj 2005, svarar Fraenkel:
"Jag har inte tittat på dina handlingar eller din journal och kan inte svara på detta." Hon noterar ärendet SGI och säger att hon ska titta på detta och återkomma.


Kommentar: Min nya handläggare har kallat mig till FK:s kontor utan att ha tagit del av mina akter eller journal. Hur kunde Fraenkel anse att jag var arbetsför utan att ha gått genom mina handlingar? Fraenkel har varit min handläggare i flera månader utan att ha tagit del av mina akter eller journal. Misskötsel av tjänst av det grövre slaget har utförts.

Therése Fraenkel skickar nu ett brev om att jag måste ta ett arbete samt att FK eventuellt skulle ta beslut om att ta halva min sjukpenning den 4 juni. Under tiden har jag fått en kallelse från FK och Ewa Björneberg Harring, daterad den 17 maj 2006. I denna kallelse står det att jag ska infinna mig på FK:s kontor den 7 juni.

I denna kallelse står även att min läkare har lämnat ett utlåtande och godkännande om halv sjukpension. Till saken hör att min läkare inte var i Sverige samt att denne inte uttalat sig om vad Harring uppger. Min läkare sa vid återbesöket den 1 augusti 2006:
"Varför skulle jag uttala mig om något sådant då jag nyligen har satt dig på ordinerad sjukgymnastik och som skulle utredas idag?"

Harring erbjuder även gång på gång den 7 juni på FK:s Kungälvskontor om socialhjälp samt erbjuder sig att personligen följa med till socialkontoret. Förnedrat av erbjudandet samt följa-med-och-hålla-handen, så avböjer jag och hänvisar till att socialbidrag inte gör min rygg frisk som pågående sjukgymnastik.


Falskt meddelande: Eva Björneberg Harring, 060517. [PDF | 105 kB]
Kommentar: Observera att det falska meddelandet som kom till mig från FK och Harring inte finns registrerat i min journal. Utfört är urkundsförfalskning när man använder ovetande persons namn och yrke.

När jag hade varit hemma någon timme efter mötet med Harring den 7 juni ringer telefonen. Det var min handläggare Therése Fraenkel som låter mer än ilsken. Anledningen var att jag inte hade visat något intresse av socialbidrag utan enbart av sjukgymnastik, vilket resulterade att jag var kvar hos FK. Fraenkel såg troligen sin bonus försvinna i horisonten.

Fraenkel bokstavligen fräste fram: "Om du inte återgår till arbete så stänger jag av dig!"
"Jaha," svarade jag samt omtalar åter igen att jag för dagen precis klarar av sjukgymnastiken och därmed inte är redo för några stordåd, utan det som gällde för mig var att bli färdigrehabiliterad. Therése mjuknar lite i rösten och säger:
"Du måste provarbeta redan i morgon för annars så stänger jag av dig med omedelbar verkan."

Vad gör man vid utpressning? Jag tar mig till mitt arbete den 8 juni och gör inte mina ordinarie uppgifter utan jag inventerar och plockar småsaker på lagret. Efter en stund ligger jag och krälar på golvet för att kunna sortera ner småsaker i lådor. Tre timmars förnedring orkade jag nätt och jämnt med för att sedan bli hemkörd till hemmet och sängen som jag inte kunde ta mig ur utan hjälp.

Nästa dags morgon ringer jag Therése Fraenkel och meddelar att jag inte kan ta mig ur sängen efter gårdagens beordrade och utförda arbete. Jag får då höra att jag måste arbeta för annars stängs jag av på grund av arbetsvägran. Detta ser jag som både fysisk och psykisk tortyr.


Kommentar: Det framgår att Therése Fraenkel är kallhamrad då hon beordrar (tvingar) en sjuk människa som inte kan ta sig ur sängen utan hjälp, inte kan gå upprätt trots stöd av väggar, till att utföra ett arbete.

Therése Fraenkel erbjuds av mig i telefon att komma hem med FK:s läkare och undersöka mig där jag ligger. Svaret blir:
"Försäkringskassan gör inga hembesök." Fraenkel bestämmer nu i telefon att jag blir avstängd om jag inte arbetar och som hon kallar för arbetsvägran.

Måndagen den 12 juni 2006 har jag ett helvete att ta mig till läkare. Ett helvete är att jag varken kunde sitta eller stå, fick ta mig runt med hjälp av väggar eller hänga på stolsryggar i väntrummet för att hitta olika avlastande ställningar. Efter en halvtimme fick jag komma in till läkaren som hade akutjouren. Jag undersöktes i första hand ståendes för att sedan ligga på en brits.

Det var en lång och smärtsam undersökning där jag upplystes om att jag hade fått nya skador i ländryggen efter beordrat och utfört tvångsarbete och då skador som inte fanns med vid den så kallade undersökningen på DC i mars. Skadorna åsamkades mig av Fraenkel som inte hörde av sig till mig efter akut undersökande läkare hade ringt upp henne och ifrågasatt hennes hantering av sjuk. Bonus-Fraenkel visste mer än väl att hon hade agerat fel för hon hade inte frågat ordinarie undersökandeläkare, som hade satt mig på sjukgymnastik, om arbete under pågående sjukgymnastik var farligt.


Kommentar: Fraenkel ordnade med sin vårdslösa hantering ett värre sjukdomsfall än det som var under behandling med sjukgymnastik.
Läkarutlåtande: Dr. K. Carlsson, 060612. [PDF | 202 kB]
Läkarens telefonsamtal till FK 060612. Registrerat 060824 [PDF | 246 kB]
FK medbedömning, sakgranskning. Registrerat 060620. [PDF | 210 kB]
Kommentar: Den undersökande läkaren K. Carlsson på akutmottagningen ringer till FK och till Therése Fraenkel efter sin undersökning och frågat hur de kunde behandla en sjuk människa som de hade gjort, som knappt kunde sitta på en toalett.

Therése Fraenkel noterade telefonsamtalet i min journal, men först efter 2,5 månad. Nytillkommen skada registrerades först efter nästan sex veckor, men utreddes inte av FK utan Fraenkel höll sig undan i flera månader.

Under denna tid fanns det andra handläggare som var inne i journalen. Enligt journalen gjordes bland annat sakgranskning och medbedömning 2006-06-20. Medverkande Eva L. som noterade här i journalen hade ingen aning om att jag låg hemma med en ny skada, då Fraenkel hade gömt undan allt samt undanhållit registrering för att skydda sig själv. Det är så här, gott folk, som den kriminella verksamheten fungerar på FK.

Med ny skada gick DC:s utlåtande från mars 2006 i graven den 12 juni 2006, men Fraenkel vägrade att följa uppsatta regler och lagar utan fortsatte att använde DC:s utgångna utlåtande. Hon kämpade med näbbar och klor för sin bonus.

Fraenkel undanhöll sina medarbetare uppgifter, ville inte utreda eller förstå och trodde troligen att jag var ett lätt offer där jag låg i sängen som ett kolli. Vad är det för kallhamrade människor som struntar i sina medmänniskor och som kör ärenden långt utanför vad lagen anger?

Fraenkel blir troligen riktigt desperat då jag gång på gång yrkar på en utredning av nytillkommen skada och dess uppkomst, samt en undersökning av legitimerad ortoped. Hon skickar 2006-07-17 ett frågeformulär till någon kvackare vid namnet Jörgen Groth, vilket gör att hon måste ta fram den medicinska diagnosen från den 12 juni 2006. Denne Groth utförde sitt uppdrag för FK och utförandet visar på hur pengar styr FK:s så kallade läkare, för ett mer konstigt utlåtande får man leta efter för denne är nästan värre än psykiatriläkaren C. Nilsson som fuskar i ortopedi.

Groth, som ska vara läkare, utför en oredlig handling då han medverkar till att dölja diagnosen från den 12 juni 2006 som ställdes av K. Carlsson. Groth hänvisar nytillkommen skada, som uppstod den 8 juni, tillbaka till psykiatriläkaren som fuskar i ortopedi och dennes olagliga ställande av diagnos i april. Groth är, som jag tidigare sagt, inte någon läkare och att försöka föra samman honom med ett yrke går inte utan att bli anmäld för förtal.


Kommentar: En nytillkommen skada som dokumenterades den 12 juni 2006 kan inte hänvisas tillbaka i tiden med två månader till tiden 2006-04-07 och psykiatriläkaren C. Nilsson som fuskar i ortopeds legitimerade område.

Uttalande: Dr. J. Groth, 060717. [PDF | 204 kB]

Nytillkomna skador som dokumenterades den 12 juni 2006 gör att FK:s innehavda diagnos från DC, som avser ländryggen inte längre gäller som underlag för bedömning och behandling. Trots detta använder FK dessa handlingar och åberopade om 50 % arbetsför, och som underlag till utförandet av avstängning från rätten till att uppbära sjukpenning är olagligt utförd.

Trots utebliven utredning och att DC:s diagnos inte längre gäller som underlag, hänvisar Fraenkel med en dåres envishet till Hallströms, så kallade, undersökning på DC i stället för att beakta och utreda nytillkommen diagnos om skador i ländryggen.


Kommentar: Bonusrelaterat?

Försäkringskassan utreder inte händelsen med nytillkomna skador i ländryggen efter beordrat arbete under rehabilitering. FK har i detta läge inte rätt att stänga av mig då det är ny sjukskrivning som gäller samt utredning. Diagnosen 2006-06-12 anger att det är en klar försämring som har inträffat, samt att nya skador har uppstått som inte fanns vid undersökningen på DC några månader tidigare. Handläggare Therése Fraenkel fortsätter att arbeta med min avstängning och vid ett telefonsamtal med henne frågar jag åter igen om SGI:n från år 2005, något hon antecknade framför mig vid mötet den 4 maj 2006.
"Oj, det har jag glömt," säger Fraenkel och fortsätter med, "ursäkta mig, men jag ska omedelbart ta i detta."

Men här ljög hon för inget hände och jag fick ställa frågan igen i slutet av augusti när hon hade börjat våga sig fram i ljuset. Samma fråga genererade åter igen en ursäkt för glömska liksom senare, den 1 december. December återkommer vi till lite längre fram.Försäkringskassans läkare år 2006
Mars: Ortoped Erling Hallström utför inte någon undersökning så som denne anger i dokumentet från DC.

April: Psykiatriläkare Christina Nilsson gör ett medicinskt utlåtande i ortopedi genom att sätta en diagnos på mig. Det är förbjudet att sätta en diagnos "varaktigt" utan undersökning samt vid avsaknad av ortopedisk utbildning.

Juli: Jörgen Groth gör ingen medicinsk bedömning om diagnos från den 12 juni, men anser att ett varaktigt försämringstillstånd inte ska dokumenteras. Utöver detta hänvisar Groth nytillkommen skada, som FK har åsamkat, tillbaka i tiden.

Augusti: Thomas Nilsson skall göra en medicinsk bedömning av undersökande läkares diagnos 2006-06-12. Nilsson lämnar inget medicinskt utlåtande utan hänvisar till Jörgen Groth som reser i tiden.


Kommentar: Utav ovan uppräknade läkare, fyra till antalet, har bara en gjort en så kallad undersökning om 3-4 minuter. Undersökningen var fejkad vilket FK:s representant morrade fram på DC. Övriga tre utför inga medicinska undersökningar eller utlåtanden utan lämnar enbart hänvisningar. Det är mer än skandal att FK betalar läkare som inte bedömer den sjuke efter den nytillkomna skadan med tillhörande diagnos. Skattebetalaren får betala stämpelavgift till FK:s läkare för vad dessa (inte) uträttar.

Handläggare Fraenkel har nu bestämt sig för att även fuska i läkaryrket. Hon bedömer undersökande läkares diagnos, vilket är förbjudet då hon saknar läkarkompetens.


FK underlag: Registrerat i journal 060925. [PDF | 288 kB]

Med hjälp av kiropraktor kommer jag till slut på benen så att jag kan ta mig fram utan hjälp. Genom FK:s försorg har jag missat nästan 3 (tre) månaders rehabiliering (sjukgymnastik). Utöver detta har jag blivit förnedrad genom olaglig avstängning i stadiet som invalid. Totalt har FK saboterat min rehabiliering med ca 6 (sex) månader under år 2005. Under år 2006 och med oredligt förfarande samt vårdslös hantering har FK orsakat utebliven sjukgymnastik under 5 (fem) månader. Med andra ord så var jag sjuk i onödan med minst 10 (tio) månader på grund av FK:s hantering. När FK hade sparkat ut mig med hjälp av falska brev, orsakat ny skada samt undanhållande av dokument till bland annat socialförsäkringsnämnden, fick jag som avstängd ta nya tag i oktober 2006 och nu fungerade sjukgymnastiken då FK höll sig borta. Jag anmälde till Therése Fraenkel återgång till halvtidsarbete den 1 december och började arbeta den 4 december 2006.

Anmälan besvaras i telefon med: "Jag vägrar att notera för Försäkringskassan har inte med att göra om du börjar arbeta, för du är avstängd."
"Det har ingen betydelse om jag är avstängd eller inte," svarar jag, "för ärendet ligger hos Länsrätten samt att det är min skydlighet att anmäla och din skyldighet att notera att jag återgår till arbete."

Meddelade även att om arbetet fungerade så kommer jag övergå till heltid från och med februari (2007). Jag räknade med att arbete och utförande av sjukgymnastik kunde ge återfall och reserverade mig därför med ett par månader innan övergång till full arbetstid.

Therése Fraenkel omtalar att det står mig fritt att arbeta på heltid samt att jag kunde begära att den halva sjukpensionen tillfälligt läggs vilande.

I slutet av telefonsamtalet efterfrågade jag åter om SGI:n från maj 2005 vilket nu är fjärde gången på 6 månader. Nu blev det slut med vänligheterna för hon fräser:
"Jag är inte din handläggare längre," och tillägger ett "adjö" för att sedan drämma telefonen i mitt öra.

Detta var, som sagt, den 1 december 2006 och brev som kommer mig tillhanda året ut från FK visar att Therése Fraenkel fortfarande var min handläggare. Fraenkel visste att hon hade begått tjänstefel, blev rädd och drog därför denna lögn, samt uppförandet i telefon genom att slänga på luren i mitt öra.


Kommentar: Två läkare har bekräftat att DC:s diagnos från mars 2006 inte gäller som underlag, utan det är den nytillkomna från den 12 juni 2006 som talar om vilken behandling som ska sättas in. Den senare ställda diagnosen är därför avgörande för fortsatt hantering och rehabilitering. Detta har även en advokat och en jurist bekräftat.

Jag ringde även till FK den 31 januari 2012 och fick bekräftat av kundtjänst att det är den senaste tillkomna diagnosen som gäller då det är nya skador. Enligt personen som lämnade upplysningar är det ny eller fortsatt sjukskrivning samt att en utredning och utvärdering måste göras utifrån de kriterier som har tillkommit.


2004-2006
2006-2010

Förkortningar i texten:
FK (Försäkringskassan)
FR (Förvaltningsrätten)
HD (Högsta domstolen)
HFD (Högsta förvaltningsdomstolen)
HR (Hovrätten)
KR (Kammarrätten)
TR (Tingsrätten)

Historik 2006-2010

Det är oundvikligt att historiken blir lång, men den som har tålamod...

Jag kommer nu att återge Försäkringskassans flertal lagöverträdelser, tillika utförda brottsliga gärningar och hantering av den sjuke. Om samma sak hade utförts av den enskilde hade det garanterat genererat frihetsberövning för lång tid framöver. I bananrepubliken Sverige straffas inte tjänstemän eller de som är ansvariga över huvud taget, så därför borde giljotinen som står i museet i Stockholm släpas fram till ett större offentligt torg av medborgarna i landet och sättas i bruk.


Historik 2006-2010
Jag nämnde tidigare att jag började arbeta halvtid den 4 december 2006. Det fungerade rätt bra då jag äntligen fick lite ro att utföra sjukgymnastik under några månader. Jag råkade efter några veckors arbete, den 15 december, ut för en trafikolycka. Jag blev påkörd av ett fruntimmer i en mindre lastbil när jag stod framför rött ljus och föraren bromsade inte utan körde in i min Golf med ca 90-100 km/h.

Jag anmäler skador och olyckan till FK som den 18 december skickar ut blanketter för ifyllning inför sjukskrivning. Under samtalet för sjukanmälan med handläggare Anna Lagervall var jag enligt henne berättigad till sjukskrivning. Detta på grund av att det var en ny sjukdom samt att olyckan hände under arbetstid.

Lagervall hör sedan av sig och säger att jag är avstängd från FK från den 1 september. Jag upplyser henne om att det ärendet ligger hos Länsrätten samt att det som nu gäller är nya skador och ny sjukskrivning.

Lagervall återkommer vid ingången till år 2007 med nytt bud för att hindra sjukskrivning. Det nya budet lät:
"Du tog inte ut någon lön i december och är därmed inte berättigad till SGI."
Jag förklarade för Lagervall att jag var ett kolli efter trafikolyckan samt att revisorn hade stängt mellan jul och nyår, därmed kunde jag inte få ut någon lön under december för december månad 2006. Lagervall gav sig inte och inte ens när jag talade om att det var den arbetade tiden som gällde för grundläggande sjukpenning och inte när man tar ut lön.

Jag hänvisade till en dom från Kammarrätten i Göteborg där domstolen återger lagen om 3 kap. 2 § AFL. Domen återger precis vad som står i lagrummet att det är arbetad tid samt framförvarande arbetstid som ska räknas.

Årsarbetstid beräknas av försäkringskassan för försäkrade som har en sjukpenninggrundande inkomst som helt eller delvis är att hänföra till anställning när detta är av betydelse för beräkning av ersättning. Årsarbetstiden är det antal timmar per år som en försäkrad kan antas komma att ha tills vidare i ifrågavarande förvärvsarbete som ordinarie arbetstid eller motsvarande normal arbetstid.


FK:s hemsida avseende rehabilitering, 2005-11-22 [PDF | 184 kB]

Mitt i Lagervalls undermåliga hantering och oredlighet sa jag till henne, om det är när lönen tas ut så gäller sjukpenninggrundande inkomst från och mned januari 2007. Nu blev Lagervall trängd och hörde inte av sig på ett bra tag, förutom då hon försökte räkna ut den inlämnade begäran från maj 2005 om översyn och justering av sjukpenninggrundande inkomst, som naturligtvis gick åt hel-e i hennes händer, för hon la ner verksamheten helt när hon blev hänvisad till skattemyndigheten.


Kommentar: Utfört är misskötsel av tjänst. Justering och utbetalning gjordes först i november 2009 och i FK:s journalsida kan man läsa att Lagervall anser att det går 7 (sju) månader på 2 (två) månader och att jag arbetade då jag låg sängbunden. Dokumentet för beskådning kommer längre fram och i samband med uppvisandet att FK genom misskötsel låg på min sjukpenning i nästan fem års tid.

Julen stod inför dörren och barnen kom på besök. Hur fick pappa göra? Jo, denne kunde inte sitta upprätt samt inte äta själv för händerna kom inte upp till munnen. För att kunna äta och medverka runt julbordet så var jag tvungen att skjuta tillbaka stolen och försiktigt lägga huvudet på bordet och sedan skyffla in maten från sidan in i munnen från tallrikskanten.

Raka mig kunde jag inte göra på flera månader för jag fick inte upp händerna till ansiktet. Att framföra ett fordon var omöjligt på grund av whiplashskadan. Redan efter ett par minuter hamnade händerna längst ner på ratten samt att jag inte kunde vrida på huvudet, titta i speglarna eller använda bilbältet. Därmed insåg jag själv att jag, för stunden, var en trafikfara.

Jag provade även att cykla efter ett år men det fungerade inte något vidare för jag fick stanna överallt, trassla mig av cykeln för att kunna överblicka när jag skulle svänga eller korsa någon vägbana. Det var en jobbig tid då man inte kunde vrida huvudet utan hela kroppen var tvungen att vara med i rörelsen. Det tog sex år med sjukgymnastik och töjningar innan man kunde köra längre sträckor på 1-2 mil med ett fordon, eller att under längre stunder kunna titta ner och läsa tidningen på bordet.

Vid fråga till Lagervall om lönen som betalades ut gällde från januari 2007 som sjukpenninggrundande förnekade hon detta. Min fråga tog skruv för Lagervall blev troligen hårt trängd och väljer lite senare att skicka ett meddelande med datum 2007-04-10 där hon framför att företaget inte hade medel för att betala ut löner och det var därför jag inte kunde ta ut någon lön för december 2006. I meddelandet skriver hon att detta hade företagets revisor meddelat henne.


Meddelandet från Lagervall, FK, 2007-04-10 [PDF | 219 kB]

Lagervall begår urkund då hon utnyttjar ovetande persons namn och yrke för egen vinning. Utsatt revisor blev mycket irriterad när jag visade upp Lagervalls skriftliga lögn. Revisorn skrev ut bokföringen för december 2006 samt januari och februari 2007. Bokföringen visade ca 240.000 kronor i banksaldo, ungefär lika mycket i fordringar och därutöver varulager, servicebilar och verktyg. En kamrat körde mig till revisorn och därefter till FK och denne var med mig inne på FK:s kontor och såg när jag överräckte bokföringen i Lagervalls händer som sa: "Så synd då."

Vad var det som var synd? Att hennes kriminella hantering hade misslyckats?


Kommentar: Personligt överlämnat i vittnes närvaro till Lagervall. Blev handlingarna registrerade? Svar: Nej. Ingen registrering innebär att Lagervall brände upp bevisen eller körde detta i dokumentförstöraren. Vad hjälpte det då bokföringen fortfarande finns kvar.

Sammanfattning av olika bud från FK i samma ärende
Vi har statlig personal på en myndighet som hittar på allt för att undanhålla den sjukes lagliga rätt till sjukpenning och drar sig inte för att vara rättsvidriga.

Nedan har framlagts av FK och Lagervall
1) FK påstår att ingen sjukanmälan har inkommit trots 2 (två) stycken insända kopior samt ett original. Det mest konstiga var att ärendet hanterades fast jag enligt FK inte hade lämnat in någon sjukanmälan.

2) Avstängd och inte berättigad till SGI från 1 september 2006 som FK utförde med utgången diagnos från mars och Diagnostiskt Center.

3) Jag hade inte tagit ut lön för år 2006 enligt FK:s tredje desperata påhitt. Förfarandet är helt tokigt då det inte är när lönen tas ut som ska räknas utan den arbetade tiden samt kommande tid i timmar, dagar och år. Det framkommer att FK sätter sig över stiftade lagar samt hittar på nya regler. Vad mig veterligen är så kan FK inte ta bort någon lag samt att en lag kan bara tas bort av en ny lag.

4) Inte ens att lönen togs ut i början av januari 2007 då revisorn hade kommit åter, så gäller inte sjukpenninggrundande inkomst trots arbetad tid enligt Lagervall.

5) Falskt meddelande till mig om att revisorn hade uttalat sig om att företaget saknade medel till löner.


Kommentar: Varför hitta på så många olika lögner och osanna uppgifter? Förfarandet visar att FK enbart vill hålla den sjuke borta från rätten till sjukpenning under sjukdom och skyr inga medel. De anställde har troligen bonus för varje person dessa kan undanhålla den lagliga rätten till sjukpenning.

Sedan kan man undra hur dum man egentligen får vara? Skicka meddelande till mig om att min revisor har uttalat sig om att företaget är bankrutt. Revisorn skickar in bokfört till Skatteverket varje månad och detta kan man inte manipulera utan finns svart på vitt. Hur gick tankarna där tro, för hon måste vara riktigt dum som verkar tro att revisorn och jag inte skulle talas vid eller träffas. I alla fall så har desperationen hos FK:s personal stigit och det kan ju inte vara annat än egen vinning som ligger bakom, att skicka falska meddelanden om en oskyldig människa samt förneka att lagen om allmän försäkring inte gäller och då 3 kap. 2 § AFL.

Några dagar efter Anna Lagervalls lögnaktiga brev/meddelande ringer det en person från FK och presenterar sig som Christel Truedsson. Hon säger att det inte är några problem med min sjukskrivning från bilolyckan utan hon behöver ställa några frågor. Truedsson omtalar att jag skall få ett frågeformulär hem med posten samt att jag ska besvara hennes frågor ute i högra kanten.
"Inga problem för min del," svarade jag och Truedsson avslutar samtalet med att åter igen poängtera att jag måste svara ute i högra marginalen.

Brevet med det hemsnickrade frågeformuläret kom och vid öppnandet såg man att det inte fanns plats att svara ute i marginalen, vilket Truedsson krävt två gånger i telefon, så jag var tvungen att svara på ett eget papper. Några dagar senare kommer ett avslag och jag ringer ner till FK och får prata med Truedsson. Vid min fråga om varför jag hade fått avslag till rätten att uppbära sjukpenning fräser hon:
"Du gjorde inte som jag sa med att svara ute i den högra kanten."

Jag påtalade att där fanns bara plats för ja eller nej, men de ställda frågorna kunde inte besvaras med dessa enkla ord. I slutet av samtalet så frågar jag åter om SGI:n från maj 2005. Då formligen exploderar Truedsson och fräser ännu värre.
"Det får du ta med Länsrätten!"


Kommentar: Det blev felaktigt klargjort från Christel Truedsson för Länsrätten har inte något att göra med justering av sjukpenning.

Kopierad text av brev från datorn till Christel Truedsson, med förkortning då originalet (helheten) består av två sidor. Här omtalar jag att hon fräser i telefon samt att jag får skylla mig själv för att jag inte svarade i marginalen där plats saknades. Brevet visar att jag inte far med osanning. Mitt brev besvarades inte av Christel Truedsson. Ingen registrering i journal gjordes av Truedssons frågeformulär eller mitt brev. Brände hon upp bevisen? Kvitto på inlämning finns. Tänka sig att man kan ha ett arbete där man kan roa sig på de sjukas bekostnad och är fri från straff under sitt myndighetsutövande.
Svarsbrev till C. Truedsson, 2007-04-07 [PDF | 11 kB]
Kvitto, inlämnat brev till C. Truedsson, 2007-04-10 [PDF | 42 kB]
Inom en vecka från i dag den 13 augusti 2018 kommer jag att försöka lägga ut fortsättningen, då om Truedsson, Länsrätten gällande SGI, anmälan av personalen till personalansvarige Svante Johnsson i Mölndal, samt begäran om att denne utreder inlämnad begäran den 17 maj 2005 om översyn av sjukpenninggrundande inkomst för tiden januari till och med april 2005. Under tiden kan ni fundera på hur S. Johnsson hanterade anmälan av personalen.


Kontakt

Skicka ett meddelande
Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande måste ha mer än ett tecken.